گواهی فوت - مرکز مراقبت پرستاری در منزل زی با مهر

گواهی فوت

وقتی که خویشاوند مسنی در خـانه می میرد باید با مراکز پزشکی تمـاس گرفته شـود. گاهی جسـد به بیمارستانی منتقل می شـود تا در آنجــا یـک پزشک، فوت فــرد را تاییـد کند. در صـورت وجــود خـواست هـای ویـژه، برای مثال با توجــه به رسوم مذهبی، باید این موضوع را با کارکنان مرکز پزشکی در میان بگذارید.

مرکز مراقبت های پرستاری زی با مهر با ارائه گواهی فوت شما را در امور خاکسپاری و کفن و دفن یاری میکنند.

پرستار در منزل
Call Now Buttonتماس با ما