بیماری وبا

بیماری وبا چیست؟ نشانه ها و درمان آن را بدانید

بیماری وبا چیست؟ نشانه ها و درمان آن را بدانید

بیماری وبا با سایر نام های کلرا، کالرا، مرگامرگی ،Cholera همه نام های یک بیماری واگیردارند. کانون تمرکز این بیماری در بدن، روده باریک است. عامل آن هم یک باکتری به نام ویبریو کلرا است. وقتی انسان از یک منبع آلوده آب بنوشد، ماهی نپخته یا صدف بخورد یا از سبزی هایی تغذیه کند که…